GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ

EİGM TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN GÜNEŞ ENERJİSİ ÇALIŞMALARI

1. Güneş enerjisine dayalı Aday YEKA’ların belirlenmesi için teknik ve idari çalışmaları yürütmek,

2. Güneş enerjisine dayalı kaynak alanları (YEKA-GES) ile bağlantı kapasitelerinin kullanım haklarının tahsisleri için Şartname ve Sözleşme taslakları hazırlamak, bu tahsisler için yarışmalar düzenlemek ve ilgili süreçleri yönetmek,

3. Güneş enerjisi ile ilgili yatırım ortamını iyileştirmek, süreçlerin yalın olmasını sağlamak, yatırımcıların uygulamada karşılaştıkları sorunları tespit etmek ve alınması gereken önlemler konusunda ilgili kurum / kuruluşlar ve sektör ile koordinasyonu sağlamak,

4. Güneş enerjisi kaynaklarının değerlendirilmesine yönelik projeksiyonlar ve öneriler geliştirmek, yatırım ortamını iyileştirmek, süreçlerin yalın olmasını sağlamak,

5. Güneş elektrik santrallarının izlenmesi ve kontrol edilmesi ile ilgili çalışmaları yürütmek

6. Güneş enerjisine dayalı ön lisans başvuruları ile lisanssız üretim başvurularının teknik değerlendirme işlemlerini gerçekleştirmek,

7. Güneş Enerjisi Potansiyel Atlasının (GEPA) veri derinliğini artırmak, geliştirilmesini ve güncel tutulmasını sağlamak,

8. Güneş santrallarında kullanılan soğurucu veya yansıtıcı yüzeylerin karayolları, demiryolları ve hava yolları üzerinde olabilecek etkileri hakkında analizler yaparak talep eden kurumlara raporlamak,

9. Kurulması planlanan güneş santralleri için teklif edilen imar planlarına görüş oluşturmak

10. Ulusal & uluslararası projeler ve işbirliklerine katılım sağlamak,

11. Güneş enerjisine dayalı yatırımlarda karşılaşılan sorunları tespit etmek ve sorunları giderici öneriler geliştirmek, mevzuat hazırlamak ve mevcut olanları geliştirmek,

12. Güneş enerjisi konusunda CİMER tarafından iletilen dilekçe, bilgi talebi ve öneriler ile Milletvekili soru önergelerine görüş oluşturmak,

13. Güneş enerjisi konusunda eğitim, sempozyum, konferans vb. aktivitelere katılım sağlayarak kurum içi ve dışı farkındalık oluşturmak, personelin teknik bilgi ve becerisini artırmak,

14. Başkanlığın güneş enerjisi ile ilgili faaliyetleri, ilgili yazışmaları ve dokümantasyonu yönetmek ve elektronik ortam bilgilerinin güncel tutulmasını temin etmek,

15. İlgili mevzuat dâhilinde amirleri tarafından verilen diğer görevleri yapmaktır.

 

YEKA GES
 • Güneş enerjisi kaynak alanı olarak değerlendirilebilecek niteliklerdeki sahaları (Aday YEKA) belirlemek
 • Aday YEKA’lar üzerinde ölçüm istasyonları kurmak, işletmek, verileri analiz etmek ve teknik/ekonomik fizibilite raporlarını hazırlamak
 • Aday YEKA’ları derecelendirmek ve önceliklerini belirlemek
 • YEKA olarak ilan edilebileceği değerlendirilen Aday YEKA’lar için TEİAŞ’tan bağlantı kapasitesi almak ve bu alanlarla ilgili olarak diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu sağlayarak idari görüşler almak
 • Uygun bulunan Aday YEKA’ları Resmi Gazete’de YEKA olarak ilan edilmesini sağlamak
 • YEKA’lar ve bağlantı kapasitelerinin kullanım haklarının tahsisleri için Şartname ve YEKA Kullanım Hakkı Sözleşme taslakları hazırlamak
 • YEKA’lar için kullanım hakkı yarışmalarını gerçekleştirmek

 

KARAPINAR YEKA-1 GES PROJESİ
 • Karapınar YEKA-1 GES için YEKA Kullanım Hakkı Yarışmasını kazanan Ortak Girişim Grubu tarafından kurulan Şirket ile Bakanlığımız arasında imzalanan YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmesi ile şartname ve YEKA Yönetmeliği kapsamında belirtilen süreçleri ve gelişmeleri izlemek / yürütmek
 • Şirket tarafından Karapınar YEKA-1 GES için yapılacak ön lisans başvurusu ile ön lisans/lisans, inşaat ve işletme dönemi faaliyetlerinde ihtiyaç duyulan arazi tahsisi, izin, ruhsat ve diğer çalışmalarının yürütmesine yardımcı olmak ve bu konularda diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak
 • >Olası şirket devirleri ile ilgili talepleri değerlendirmek / sonuçlandırmak
 • YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmesi kapsamında kurulacak fabrika ve AR-GE Merkezi kurulumları ile üretim ve araştırma/geliştirme faaliyetlerini izlemek / takip etmek

 

TEKNİK DEĞERLENDİRME
 • LİSANS BAŞVURULARI TEKNİK DEĞERLENDİRME
 • Güneş kaynağına dayalı olarak yapılan ön lisans başvuruları için Teknik Değerlendirme Sonuç Raporları düzenlemek
 • Ön lisans başvuruları içinden birbirleriyle kesişen/çakışan başvuruları belirlemek
 • Ön lisanslı ve lisanslı GES projelerinin koordinat değişikliği, kapasite artışları, santral sahası değişikliği ve türbin teknik özellikleri ile ilgili değişiklik talepleri hakkında teknik değerlendirme yapmak, uygunluk yazılarını düzenlenmek
 • Ön lisans / lisans alınmış GES projeleri için teklif edilen imar planları ve hazırlanan ÇED raporlarına ilişkin görüşler oluşturmak
 • LİSANSSIZ ÜRETİM BAŞVURULARI TEKNİK DEĞERLENDİRME
 • Güneş Enerjisi Grubunun sorumluluğundaki EDAŞ'lara yapılan lisanssız üretim başvuruları için teknik değerlendirme sürecini yönetmek, revize taleplerini mevzuat kapsamında değerlendirmek, görüş vermek.
 • Lisanssız üretim başvuruları kapsamında kurulması planlanan santraller ile EDAŞ’ların sorumluluğundaki illerde başka amaçlar için teklif edilen imar planları ve hazırlanan ÇED raporlarına ilişkin görüşler oluşturmak.

 

FOTOVOLTAİK SİSTEMLER

Fotovoltaik güneş enerjisi sistemlerinin yaygınlaştırılması için teknik çalışmalar yapmak, mevzuat hazırlamak/düzenlemek ve ilgili kurum/kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak

 

ÇATI GÜNEŞ UYGULAMALARI

6446 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi hükümlerine göre lisanssız yürütülebilecek faaliyetler kapsamında kurulan, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı çatı ve cephe uygulamalı elektrik üretim tesislerinde, elektrik enerjisinin tüketildiği noktada üretilmesinin sağlanması ve öz tüketimin teşvik edilmesi,

Çatılarda Güneş Enerjisi üretimini yaygınlaştırmak için;

 • Teknik çalışmalar yapmak
 • Mevzuatı hazırlamak ve düzenlemek
 • İlgili kurum/kuruluşlarla koordinasyonu ve yazışmaları yürütmek

 

PARLAMA / IŞILDAMA ANALİZİ

30/06/2017 tarih ve 30110 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesis Başvurularının Teknik Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmeliğin “Parlama Analizi” başlıklı 9 uncu maddesi kapsamında Karayolları Genel Müdürlüğü KGM ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü DHMİ tarafından talep edilmesi halinde güneş santrallarında kullanılan soğurucu veya yansıtıcı yüzeylerin karayolları ve hava yolları üzerinde olabilecek etkileri hakkında parlama/ışıldama analizleri yapmak ve sonucu ilgili kurumlara görüş oluşturmak

 

TERMAL SİSTEMLER EKİBİ
 • Termal güneş enerjisi sistemleri kullanılarak elektrik enerjisi üretilen tesislerin (CSP) yaygınlaştırılması için teknik çalışmalar yapmak, mevzuat hazırlamak/düzenlemek ve ilgili kurum/kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak
 • Güneş enerjisinin ısıtma ve soğutma amaçlı kullanımı ile ilgili çalışmalar yürütmek

 

GÜNEŞ MİMARİSİ

Güneş enerjisinin pasif uygulamaları ile ısıtma, soğutma ve aydınlatma uygulamaları ile ilgili çalışmalar yürütmek

 

GÜNEŞ ENERJİSİ ENERJİ İLE İLGİLİ KURULUŞLAR ve KAYNAKLAR
 • EUSOLAR - Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü

  eusolar.ege.edu.tr

 • EPIA - Avrupa Fotovoltaik Sanayi Derneği

  www.europeice.com

 • ESTELA - Avrupa Solar Termal Elektrik Derneği

  www.estelasolar.org

 • UNIDO-ISEC - Birleşmiş Milletler Sınaî Kalkınma Örgütü – Uluslararası Solar Enerji Merkezi

  www.unido-isec.org

 • Florida Solar Energy Center - (Güneş enerjisi konusunda daha çok teknik içerikli bilgiler)

  www.fsec.ucf.edu

 • SEPA - Solar Electric Power Association - (ABD'de, elektrik şirketlerinin ve güneş pili firmalarının kurduğu bir birlik)

  https://sepapower.org

 • GÜNDER - Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu - (Türkiye Bölümü)

  www.gunder.org.tr

 • GÜYAD - Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneği

  www.guyad.org

 • GENSED - Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği

  www.gensed.org

 • EÜD - Elektrik üreticileri derneği

  www.eud.org.tr

 • ELDER - Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği

  www.elder.org.tr

 • ISES - International Solar Energy Society

  www.ises.org

 • SOLARPACES - IEA tarafından yürütülen yoğunlaştırıcı termal güneş santralları projesi

  www.solarpaces.org

 • Güneş Ocakları - Solar Cookers International

  www.solarcookers.org

 • PVPOWER - Güneş pilleri ile ilgili site

  www.pvpowertech.com

 • Solar City Program - Kentlerde yenilenebilir ve enerji tasarrufu kullanımı

  www.solarcity.com

 • Solar Design Associates - Binalarda yenilenebilir enerji kullanan mimar ve mühendisler için

  solardesign.com

 • GEPA - İl Bazlı Güneş Enerjisi Potansiyeli Atlası

  GEPA

  Duyurular